Formació validable (1)

Cursos de formació acreditable corresponents mòduls i/o unitats formatives dels cicles formatius d’Atenció a persones en situació de dependència, Animació Sociocultural i Turística, i Integració Social.

Es detallen seguidament les unitats formatives corresponents al CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència (Reial Decret 1593/2011, de 4 de novembre).

Microsoft Word - Codis.doc

(1): Connecta ofereix el servei per la gestió de la validació de la formació d’acord a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
Anuncis